វិចិត្រសាល

ព្រឹត្តិការណ៍បើកសម្ពោធក្នុងគម្រោងឆ្នាំ២០១៦

នេះគឺជារូបថតរបស់កម្មករសំណង់ស្ត្រីទាំង១៣រូបដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោងឆ្នាំ២០១៦។