ទំនាក់ទំនង

 

 

 

ផ្ទះមេត្តា
ផ្ទះលេខ ៣៧ មហាវិថី សុធារស
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលើតុ៖   +៨៥៥ (០)២៣ ២១៨ ៩៨៧
ទូរស័ព្ទដៃ៖      +៨៥៥ (០)១០ ៣១២ ៣៣៣
គេហទំព័រ៖      www.meta-house.com
អ៊ីម៉ែល៖         mesterharm@gmx.net